Compliance Officer

Recruiter
BNG Bank
Location
The Hague
Salary
A gross monthly salary of €3,472.58 to €5,713.08
Posted
16 Jul 2019
Closes
15 Aug 2019
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time
Travel
None

Compliance Officer

Do you dare to monitor business activities for compliance with laws and regulations? Then this could be the new job for you. We are looking for an enthusiastic colleague who wants to fulfill the position of compliance officer (focus on monitoring and reporting).

DEPARTMENT

The Compliance department consists of four people: two advisory compliance officers, a monitoring compliance officer and a head. The department expands with several monitoring compliance officers. The department is positioned directly under the Board of Directors.

Compliance faces the challenge of implementing new rules for managing compliance risks in an appropriate manner. As a result, the scope of the department has been expanded from integrity regulations to all regulations that apply to the bank. This task broadening has been elaborated in the organization-wide Compliance Management Framework, in which there is collaboration with other expert departments. This framework will be implemented in the second half of 2019. The department's focus on compliance risks is being strengthened while attention to integrity risks remains a spearhead.

With your help, the department in this broadened scope will not only monitor compliance with integrity regulations, but also non-integrity regulations. The risk-based compliance monitoring program and compliance reporting are adjusted accordingly.

The atmosphere in the workplace is informal. We offer ample opportunities to (continue to) develop yourself. You can organize your working hours flexibly.

MAIN ACTIVITIES

As a compliance officer with a focus on monitoring and reporting, you challenge and monitor the work of colleagues on compliance and integrity risks.

You are responsible for the preparation and maintenance of the risk-based monitoring program of the Compliance department and you implement it.

You thereby assess the effectiveness of compliance with control measures. If necessary or desirable, you inform colleagues about improvement actions and you monitor their handling.

In addition, you help prepare the half-yearly compliance report for the Executive Board and the Supervisory Board.

You perform these activities independently in collaboration with the other compliance officers with a focus on monitoring, risk analysis and reporting. In the performance of your work you often communicate with colleagues from other departments.

Given the limited size of the department, it may happen that you are a back-up for an absent or busy colleague compliance officer in case of urgent questions from the organization.

MAIN FUNCTION REQUIREMENTS

 • You have at least completed a college education, a university study is preferred;
 • You have experience in one or more of the following areas: compliance monitoring, internal control, auditing, risk analysis or risk management;
 • You have sufficient knowledge of legislation and regulations to be able to determine and implement risk-based monitoring actions;
 • You can quickly distinguish what the main and secondary issues are;
 • You speak and write fluent Dutch and English;
 • You are versatile and you enjoy learning;
 • You have experience in the financial sector.


COMPETENCES

 • You are customer and result oriented and you can also work well together;
 • You can communicate clearly and accurately (both orally and in writing);
 • You are honest and steadfast;
 • Your analytical skills are highly developed and you can also act independently;
 • You have an antenna for signals and developments;
 • You are critical and investigative.


WHAT DO WE GIVE?

Come to work at a sustainable and socially committed bank, where the interests of the customer are paramount in everything we do.

 • Salary. If you are the perfect candidate, we offer you a gross monthly salary of € 3,472.58 to € 5,713.08 (excluding profit distribution, holiday pay and a 13th month) based on 36 hours.
 • Educations. There is a large budget for training courses; also specifically focused on your personal developments.
 • Holidays. 29 days a year. You can even buy additional hours if you promise to come back.
 • A close team with colleagues who are genuinely interested in each other.
 • A nice office. Right in the bustling center of The Hague.
 • Fun activities. An active staff association that organizes fun activities (such as drinks, a family day, golf and football tournament and discount on subscriptions).
 • And much more, but you can still hear that.

It's your turn now

Are you convinced? Send your motivation and resume via the 'Apply' button.

Do you have any questions? Feel free to call Carlijn Toet, telephone number 070 3750 463.

Pre-employment screening is part of the application process.

This is not a call for acquisition.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 

Compliance Officer

Durf jij het aan om de bedrijfsactiviteiten op naleving van wet- en regelgeving te monitoren? Dan zou dit de nieuwe baan voor jou kunnen zijn. Wij zijn namelijk op zoek naar een enthousiaste collega die invulling wil geven aan de functie van compliance officer (focus op monitoring en rapportage).

AFDELING
De afdeling Compliance bestaat uit vier personen: twee adviserende compliance officers, een monitorende compliance officer en een hoofd. De afdeling breidt uit met meerdere monitorende compliance officers. De afdeling is rechtstreeks onder de Raad van Bestuur gepositioneerd.

Compliance staat voor de uitdaging om op passende wijze invulling te geven aan nieuwe regels voor het beheersen van compliancerisico’s. Dit heeft tot gevolg dat de scope van de afdeling is uitgebreid van integriteitsregelgeving naar alle regelgeving die op de bank van toepassing is. Deze taakverbreding is uitgewerkt in het organisatiebrede Compliance Management Framework waarin samengewerkt wordt met andere expert-afdelingen. Dit framework wordt in de tweede helft van 2019 geïmplementeerd. De focus van de afdeling op compliancerisico’s wordt versterkt terwijl de aandacht voor integriteitsrisico’s een speerpunt blijft.

Met jouw hulp zal de afdeling in deze verbrede scope niet alleen naleving van integriteitsregelgeving gaan monitoren maar ook van niet-integriteitsregelgeving. Het risicogebaseerde compliancemonitoringprogramma en de compliancerapportage worden hierop aangepast.

De sfeer op de werkvloer is informeel. We bieden ruime mogelijkheden om jezelf te (blijven) ontwikkelen. Je werktijden kun je flexibel indelen.

BELANGRIJKSTE WERKZAAMHEDEN

Als compliance officer met focus op monitoring en rapportage challenge & monitor je de werkzaamheden van collega’s op compliance- en integriteitsrisico’s.

Hierbij zorg je voor het opstellen en onderhouden van het risicogebaseerde monitoringprogramma van de afdeling Compliance en voer je deze uit.

Je beoordeelt daarbij de effectiviteit van de naleving van de beheersingsmaatregelen. Indien nodig of wenselijk wijs je collega’s op verbeteracties en monitor je de afhandeling hiervan.

Daarnaast help je mee met het opstellen van de halfjaarlijkse compliancerapportage voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.

Genoemde werkzaamheden voer je zelfstandig uit in samenwerking met de andere compliance officers met focus op monitoring, risicoanalyse en rapportage. In de uitvoering van je werkzaamheden communiceer je vaak met collega’s van andere afdelingen.

Gezien de beperkte omvang van de afdeling kan het voorkomen dat je achtervang bent voor een afwezige of drukbezette collega compliance officer in geval van urgente vragen uit de organisatie. 

VOORNAAMSTE FUNCTIE-EISEN

 • Je hebt minimaal een HBO-opleiding afgerond, een WO-studie heeft de voorkeur;
 • Je hebt ervaring opgedaan op een of meer van de volgende gebieden: compliancemonitoring, interne controle, auditing, risicoanalyse of risk management;
 • Je kunt je voldoende in wet- en regelgeving verdiepen om risicogebaseerde monitoringacties te kunnen bepalen en uitvoeren;
 • Je kunt snel onderscheiden wat hoofd- en bijzaak is;
 • Je spreekt en schrijft vloeiend Nederlands en Engels;
 • Je bent breed inzetbaar en leren vind je leuk;
 • Je beschikt over ervaring in de financiële sector.


COMPETENTIES

 • Je bent klant- en resultaatgericht en daarnaast kan je goed samenwerken;
 • Je kunt helder en trefzeker communiceren (zowel mondeling als schriftelijk);
 • Je bent integer en standvastig;
 • Je analytisch vermogen is sterk ontwikkeld en bovendien kun je je onafhankelijk opstellen;
 • Je hebt een antenne voor signalen en ontwikkelingen;
 • Je bent kritisch en onderzoekend.


WAT GEVEN WIJ?

Je komt werken bij een duurzame en maatschappelijk betrokken bank, waarbij het belang van de klant voorop staat in alles wat we doen.

 • Salaris. Als jij de perfecte kandidaat bent, bieden we je een bruto maandsalaris van €3.472,58  tot €5.713,08 (exclusief winstuitkering, vakantiegeld en een 13e maand) op basis van 36 uur.
 • Opleidingen. Er is een ruim budget voor trainingen en opleidingen; ook specifiek gericht op jouw persoonlijke ontwikkelingen.
 • Vakantie. 29 dagen per jaar. Je kunt zelfs uren bijkopen als je belooft terug te komen.
 • Een hecht team met collega's die oprecht interesse in elkaar hebben.
 • Een mooi kantoor. Midden in het bruisende centrum van Den Haag. 
 • Leuke activiteiten. Een actieve personeelsvereniging die leuke activiteiten organiseert (zoals borrels, een familiedag, golf- en voetbaltoernooi en korting op abonnementen).
 • En nog veel meer, maar dat hoor je nog wel.


Jij bent nu aan zet

Ben je overtuigd? Mail dan je motivatie en cv via de 'Solliciteer' button.
Heb je nog vragen? Bel gerust naar Carlijn Toet, telefoonnummer 070 3750 463.

Een pre employmentscreening is onderdeel van het sollicitatieproces.

Dit is geen oproep voor acquisitie.

Similar jobs

Similar jobs